Disclaimer

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mathijssen Ontwerp.

Hoewel de informatie op de website van Mathijssen Ontwerp met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Mathijssen Ontwerp streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Mathijssen Ontwerp geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Mathijssen Ontwerp behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Mathijssen Ontwerp aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.